വിൻവിൻ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം കുറവിലങ്ങാട്

Kuravilangadvatha.com

വിൻവിൻ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം കുറവിലങ്ങാട്. സമ്മാനം നേടിയത് ആരാണെന്ന അന്വേഷണം തുടരുന്നു. കോഴാ സ്വദേശി അനീഷ് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് ആരാണ് വാങ്ങിയത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല . 75 ലക്ഷമാണ് ഭാഗ്യവാന് ലഭിയ്ക്കുക .

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!