നരസിംഹ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങള്‍ സമാപിച്ചത്.

പത്തുദിനങ്ങളിലൂടെ നാടിനാകെ ആത്മീയ ആഘോഷം സമ്മാനിച്ചാണ് കോഴാ നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദശാവതാര ചന്ദനം ചാര്‍ത്തടക്കം നടത്തിയ നരസിംഹ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങള്‍ സമാപിച്ചത്. ദൂര സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നടക്കം ഒട്ടേറപ്പേര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *